Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Lika rättigheter i förskolan

Ett arbetsmaterial för verksamhetsledare, pedagoger och andra anställda i förskolan. Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg vardag är en förutsättning för att barnen ska kunna delta i verksamheten på lika villkor. Forskning har visat att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. Materialet är framtaget av Diskrimineringsombudsmannen.

Lika rättigheter i förskolan

« Fler verktyg