Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Archive for the ‘Okategoriserade’ Category

All that we share

Publicerad: 11 november, 2019 av Maja Karlberg |

Ett videoklipp som visar hur vi alla har fördomar och förväntningar på varandra. Videon kan användas i klassrummet och på arbetsplatsen för att få igång diskussioner om mångfald och fördomar. Filmen visar att vi har fler likheter och mer saker gemensamt med andra än vad vi tror.

Filmen är producerad av TV 2 Danmark

Övningsbank- Normkritiska övningar

Publicerad: 11 november, 2019 av Maja Karlberg |

Här kan du hitta en övningsbank med normkritiska övningar som kan användas med olika målgrupper. I övningsbanken finns olika typer av övningar som passa exempelvis förskolelärare, grundskolelärare, högstadielärare, gymnasielärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare, elever i olika åldrar samt yrkesverksamma (t.ex. handledare, chefer). Många av övningarna har inspirerats av de övningar som finns på Jämställ.nu (jamstall.nu) och Lås Upp! (lasupp.nu).

Övningsbanken har sammanställts av Sweco.

Foto: Anna Nordström

thumbnail of vningsbank – normkritiska övningar

Övningsbank

 

 

 

 

 

 

Göra jämt

Publicerad: 11 november, 2019 av Maja Karlberg |

En verktygslåda för att arbeta med genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden. För dig som jobbar med studie- och yrkesval eller är verksamhetsansvarig. Materialet är skrivet för vård och omsorgsbranschen men kan även användas inom andra områden för att arbeta med jämställdhet och inkludering.

Materialet är framtaget av Vård och Omsorgscollege.

 

 

 

Vård och Omsorgscollege- Göra jämt 

 

 

Genusgranska ditt läromedel

Publicerad: 11 november, 2019 av Maja Karlberg |

Det vi ser och läser påverkar vilka normer och värderingar vi får. Detta innebär att de läromedel och böcker som används i skolan och förskolan bidrar till att förmedla skolans värdegrund. Därför är det viktigt att granska det läromedel och de böcker som används i undervisning.

Granskingsmallen är framtagen av Pedagog Värmland.

Pedagog Värmland- Genusgranska ditt läromedel

Foto: Anna Nordström

O/LIKA

Publicerad: 11 november, 2019 av Maja Karlberg |

Alla olika alla lika har skapat metodmaterialet O/LIKA som fungerar som ett verktyg för att arbeta mot fördomar och diskriminering. Främst riktar materialet sig till dem som jobbar med ungdomar på något sätt till exempel som lärare eller fritidsledare. Metoderna passar till arbete med ungdomar från 13 år och uppåt.

Alla olika alla lika är en kampanj från 2007, som syftar till att motverka fördomar och diskriminering och fokuserar på diskriminering baserad på etnicitet, funktionalitet, kön, könsidentitet, religion, sexuell läggning och ålder.

Materialet är framtaget av LSU- Sveriges ungdomsorganisationer

 

thumbnail of allaolikaallalikas_olika_lattlast_version- metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA

 

 

 

 

 

 

Respekttrappan- sju små steg för stor förändring

Publicerad: 11 november, 2019 av Maja Karlberg |

SBAB och Make Equal har skapat Respekttrappan- ett verktyg i sju steg för att skapa mer inkluderande arbetsplatser. Med hjälp av Respekttrappan kan organisationer ta enkla steg mot en mer jämlik och respektfull arbetsplats.

  • Övningar som breddar perspektiven och ökar förståelsen för olikheter på arbetsplatsen.
  • Kunskap som skapar självförtroende att utmana rådande normer på arbetsplatsen.
  • Samtal som stärker sammanhållningen i team och organisationer.

SBAB & Make Equal- Respekttrappan

Tillgänglig arbetsplats

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

En kortfilm som visar hur viktigt det är med en tillgänglig arbetsplats för att alla ska vara delaktiga i arbetslivet oavsett funktionsförmåga. För dig som är verksamhetsansvarig eller anställer. Producerad av Handisam. 

Handisam – Anställningen

Exkluderar din annons?

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

En övning  för att analysera anställningsannonsers attraktivitet  utifrån föreställningar om kön. Övningen synliggör val av könskodade ord, egenskaper och kompetenser. Övningen är framtagen under projektet ”Jämställd regional tillväxt” och kan användas av verksamhetsledare, personalansvarig eller andra som skriver annonser. Kan även användas som gruppövning i personalgrupp.

Övning – Granska din annons ut ett jämställdhetsperspektiv

11 steg till jämställd rekrytering

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

Trappan är en rekryteringslathund som innehåller 11 steg till en jämställd rekrytering. Här tas  jämställdhetsplanens betydelse upp, rekryteringsgruppens sammansättning, rekryteringskanaler, kravspecifikationer, annonser, intervjufrågor med mera. Stegen har utformats utifrån en enkätundersökning hos arbetsgivare om fallgropar och möjligheter i rekryteringsprocessen under JämOs projekt ”Glashuset”. Ett verktyg för dig som är arbetsgivare och anställer i roller som verksamhetsledare eller personalansvarig.

Ta trappan – elva steg till jämställd rekrytering

På ingenjörsfronten intet nytt

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

En rapport framtagen av Teknikföretagen där 8 000 ungdomar mellan 14-25 år har fått svara på frågor om deras och andras val av och tankar kring utbildning och yrkesliv – med fokus på just tekniska ämnen och yrken. Rapporten innehåller också intervjuer från olika experter och forskare inom området.

På ingengörsfronten intet nytt