Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Vägen till jämställda yrkesval

Våga välja yrke syftar till att bidra till jämställd skola och arbetsliv. Detta verktyg är till för dig som möter barn och unga i olika åldrar i din roll som lärare, studie- och yrkesvägledare, handledare, rektor eller verksamhetschef. Verktyget ger dig möjlighet att i ditt yrke utmana stereotyp föreställningar och normer  kring tjejers och killars karriärsval. I tidslinjen nedan får du följa Hadis väg från en jämställd förskola till ett jämställt yrkesliv.

Hadi är 3 år och går på förskolan. I förskolan möter Hadi förskolepedagoger med olika kön, etnicitet och ålder. Pedagogerna på förskolan har ett pågående samtal om normer och drar nytta av varandras olikheter och språk. De strävar efter att göra varandra medvetna om föreställningar och normer för att inte behandla Hadi annorlunda på grund av hens kön och att inte ha olika förväntningar på Hadi än ett barn med ett annat kön. I lek och samtal blir Hadi och hens förskolevänner utmanade i sina föreställningar om kön och yrken av förskolepedagogerna. Hadi leker ofta med både flickor och pojkar där Hadi och hens vänner rollspelar olika yrken. Hadi tycker om att leka sjuksköterska.
Förskola
Läs mer   
Hadi går i 6:e klass och får med hjälp av sin lärare inblick i olika yrken. Hens intressen utmanas och nya tankar om yrkes- och studiemöjligheter väcks. Hadi och hens vänner med andra kön har lika möjligheter till lärande om karriär och det stöttas av både lärarna och studie- och yrkesvägledaren. Studie- och yrkesvägledning är en naturlig del i alla ämnen och hela skolan tar sitt ansvar. I veckan gav Hadis tekniklärare hen uppgiften att undersöka vilka tekniska hjälpmedel som dagens vårdpersonal har för att hjälpa sjuka.
Grundskola
Läs mer   
Hadi, som nu går i årskurs 8:a, har sin första praodag. Hen blir mottagen av en arbetsplats med både män och kvinnor med olika bakgrund. Det finns arbetskläder och omklädningsrum för Hadi. Hen känner sig trygg och välkommen av handledaren och blir snabbt delaktig i arbetsgruppens arbete. På arbetsplatsen upplever Hadi en god arbetskultur utan jargong och diskriminering. Praoen lämnar ett bra intryck efter sig och Hadi blir nyfiken på några av yrkena på arbetsplatsen.
Prao på arbetsplats
Läs mer   
Hadi ska välja gymnasieutbildning. Studie- och yrkesvägledare och lärare är medvetna om att de påverkar Hadi´s bild av olika utbildnings- och yrkesval och därmed handlingsutrymmet. Kollegorna på skolan reflekterar regelbundet om normer och föreställningar kring kön, könsidentitet, etnicitet, ålder, funktion, sexualitet med mera. SYV guidar Hadi till sitt eget val. Hen känner sig väl förberedd av olika lärare med kunskap om olika yrkesroller och karriärer. Hadi väljer några skolor hen är intresserad av och går till deras ”öppna hus”. Under öppet hus möter Hadi student- eller yrkesambassadörer med olika bakgrund och kön som beskriver utbildningar och yrken på ett neutralt och inbjudande sätt.
Välja gymnasium
Läs mer   
Hadi besöker ett företag med sin gymnasieklass och studie- och yrkesvägledare. Där får hen en inblick i mångfalden av yrken inom branschen och får se vad företaget gör för att främja en inkluderande arbetsmiljö. Det både syns och hörs i den fysiska miljön. Hadi möter personer med olika bakgrund och blir utmanad i sin syn på vem som kan arbeta inom de olika yrkena. Verksamheten har en normkritiskt blick på sig själv och arbetar aktivt med att rekrytera jämlikt.
Studiebesök
Läs mer   
Hadi har gått ut gymnasiet och läser annonser om jobb i vård- och omsorgsbranschen och i teknikbranschen. Annonserna är inkluderande, beskriver kompetens på ett neutralt sätt och Hadi kan se sig själv utföra arbetsuppgifterna som beskrivs och ingå i arbetsgrupperna. När Hadi kommer till arbetsintervjun får hen ett bra intryck och känner sig inspirerad och välkommen till arbetsplatsen. Veckan efter får Hadi veta att hen fått anställning. Var tror du att Hadi har fått anställning?
Anställning
Läs mer