Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Archive for augusti, 2018

Allmänna råd för studie och yrkesvägledning

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

Skolverkets ”Allmänna råd i arbetet med studie och yrkesvägledning” handlar om studie- och yrkesvägledning i skola och vuxenutbildning och vänder sig till huvudmän, rektorer och övrig skolpersonal. Råden beskriver hur studie- och yrkesvägledning kopplas till andra områden som rör de olika skolformerna. Ett viktigt budskap är att undervisning, information och vägledningssamtal tillsammans utgör den studie- och yrkesvägledning som ska stödja elevens val av studier och yrken.

Ladda ned publikation – Skolverket 

Personliga intressets betydelse

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

Artikeln ”Yrkesval och det personliga intressets betydelse” diskuterar ”intressets” centrala roll för studie- och yrkesvägledning. Utifrån intervjuer med vägledare och gymnasieelever om yrkesvägledande material, diskuteras olika förståelser av ”intresse” och dess betydelse för traditionella och otraditionella yrkesval. Publicerad av lektorerna Frida Wikstrand och Anna Hedenus.

Yrkesval och det personliga intressets betydelse

Gå din egen väg

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

Samtalskort för att uppmuntra och stödja unga att bryta de könsmönster som styr ungdomars studie- och yrkesval. ”Gå din egen väg!” riktar sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet och även lärare och studie- och yrkesvägledare. Framtagen av Jämställdhetsdelegationen i Norrbottens län, Länsstyrelsen.

Gå din egen väg

Jämställdhet genom livet

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

”På lika villkor – Jämställdhet genom livet” ger elever inblick i vår historiska resa, från kampen för lika rösträtt, kvinnors och mäns roll i arbetslivet och de reformer som påverkat utvecklingen. Materialet utgår från det jämställdhetspolitiska målet ”att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv” och de sex delmål som sätter ramarna för samhället Sverige. Anpassat för dig som arbetar som lärare i grundskola eller gymnasiet och framtaget av Arena skolinformation.

På lika villkor – Jämställdhet genom livet

Du kan bli vad du vill

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

En sann berättelse illustrerad i bild om Amanda som vill bli professor, men aldrig sett någon kvinna som är professor. Syftet är att uppmuntra pedagoger, föräldrar och andra vuxna i barns närhet att ifrågasätta ett könsstereotypt förhållningssätt till yrkesval och intressen. Framtagen för förskolepedagoger och lärare som jobbar med barn och unga utifrån läroplanen Lgr11 av Länsstyrelsen Västra Götalands län och Länsstyrelsen Uppsala län.

Du kan bli vad du vill!_0.pdf (framtidsval.se)

Lika rättigheter i förskolan

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

Ett arbetsmaterial för verksamhetsledare, pedagoger och andra anställda i förskolan. Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg vardag är en förutsättning för att barnen ska kunna delta i verksamheten på lika villkor. Forskning har visat att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. Materialet är framtaget av Diskrimineringsombudsmannen.

Lika rättigheter i förskolan

The Light (film)

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

I musikvideon The Light av HollySiz följer du ett barn som tycker om att klä sig i lila klänning och leka med My Little Pony men som möter andra förväntningar från skola och föräldrar om hur en bör se ut och vara utifrån sitt biologiska kön. Passar som underlag i samtal med barn och unga som leds av lärare och förskolepedagoger.

Redraw the balance (film)

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

Kortfilm som handlar om en förskola som bjudit in yrkespersoner. Filmen vill förmedla hur barns stereotypa föreställningar om vilket kön som kan arbeta inom ett yrke skapas vid tidig ålder. Passar som inspiration för pedagoger och lärare i förskola och grundskola eller dig som arrangerar studiebesök.

Checklista för förskolepedagoger

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

Här hittar du som arbetar i förskola eller grundskola ”Checklista – att tänka normmedvetet”. Listan är framtagen av företaget Jämställt.se som arbetar med jämställdhet, mångfald och normkritik.

Checklista för förskolepedagoger

Tala om arbetslivet!

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

Metodmaterial för alla som på olika sätt arbetar med att tala om arbetslivet i undervisningen, med utgångspunkt i de skrivningar som finns i skolans olika styrdokument. Boken ger redskap för dem som arbetar i skolan så att de kan utmana både sina egna och andras föreställningar om arbetsliv, yrken och kön samt i vidare bemärkelse också klass, funktion, migrationsbakgrund eller sexualitet. Det handlar om att se sig själv först och utmana det för givet tagna. Riktar sig till skolpersonal som lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare, personal i elevhälsan och mentorer och är framtagen av Skolverket.

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3588